İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
Osmancık İlçe Nüfus Müdürlüğü, Kaymakamlık hizmet binası giriş katında 1 Müdür odası, 1 Servis ve zemin katta bulunan 1 arşiv odasından oluşmaktadır. İlçemiz Nüfus Müdürlüğünde 1 müdür, 1 şef, 4 Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni, 1 hizmetli görev yapmaktadır. Nüfus Müdürü görevi Nüfus Müdürü Adnan KUMTEMÜR tarafından yürütülmektedir.
 
İLETİŞİM  :
Tel              : 0 364 611 83 01
Faks           : 0 364 611 42 85
 
 
NÜFUS DURUMU: İlçe Merkezine bağlı 18 adet Mahalle 55 adet köyden oluşmaktadır. 
Son nüfus sayımı 2000 yılında yapılmış olup, 2007 yılından itibaren nüfus verileri TUİK tarafından ADNKS ( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ) den her yıl sonu itibari ile alınıp açıklanmaktadır. TUİK sitesinden alınan İlçemize ait 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonucu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 
OSMANCIK İLÇESİ 2015 ADRESE DAYALI NÜFUS SAYIM SONUÇLARI
TUİK
İl/İlçe merkezi
Belde/Köy
Toplam
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
28.426
14.156
14.270
15.043
7.336
7.707
43.469
21.492
21.977
Toplam
28.426
14.156
14.270
15.043
7.336
7.707
43.469
21.492
21.977
Açıklama:  Türkiye İstatistik Kurumunun açıklanmış olduğu, 2015 yılı ADNS sonucundaki bilgileri içermektedir.
 
                              
NÜFUS VE AİLE CÜZDANI İŞLEMLERİ:
Nüfus ve Aile Cüzdanları değerli kâğıtlar kapsamında yer almakta olup, Malmüdürlüklerinden bordro ile alınmak sureti ile doldurularak vatandaşlara ücreti karşılığında imza ile verilmektedir.
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI (TCKK ) :
Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip, Polikarbon materyalden oluşan, temaslı ve temassız çip içeren ve uluslararası standartlara uygun (ICAO) en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran ve vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verinin kart üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve bu işlemden sonra yetkisiz kimseler tarafından kartın yeniden üretilmesini ya da kart içindeki bilgilerin değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. 
Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacaktır. Yonga üzerinde biyometrik veri yer alacaktır. Bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli kimlik doğrulaması yapmasına imkan sağlanacaktır. 
Kimlik kartı başvuruları internetten yada çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecektir. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları Gezici Kayıt Terminalleri ile alınacaktır. Başvurusu alınan vatandaşların kimlik kartları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kişiselleştirildikten sonra Posta ile vatandaşın belirttiği adrese teslim edilecektir. Bu süre içerisinde vatandaşlar kimlik kartının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden, çağrı merkezinden, SMS yada e-posta ile bilgilendirme yapılarak takip edebilecektir. 

Proje ile: 
Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir,
ü 
Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir,
ü 
E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecektir,
ü 
Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir,
ü 
Kimlik Kartı, elektronik imza olarak da kullanılabilecektir.
ü 
Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır,
ü 
Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacaktır,
ü 
Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir,
ü 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uluslararası standartlarda, modern, taşıma kolaylığına sahip ve yüksek güvenlikli tasarım ve özelliklere sahiptir. 
Kredi kartı büyüklüğünde ve yüksek dayanıklılığa sahip materyallerden üretilen TCKK sayesinde kimliğimizi yanımızda taşımamız çok daha kolay olacak. 
Sahip olduğu üst seviye fiziksel, görsel ve elektronik güvenlik özellikleri sayesinde taklit edilemez olan TCKK ile vatandaşlarımızın kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybından ve suistimallerden korunması amaçlanmıştır. 
                                                                                                                                                                                                                      
                    
MERNİS PROJESİ ÇALIŞMALARI :
Mernis Projesi kapsamı içerisinde yürütülen hatalı kayıtların düzeltilmesi ve T.C kimlik numarası verme işlemleri ve eşleştirmeye ait çalışmalar tamamlanmıştır. Ancak merkezde oluşturulan veri tabanında yer alan bilgilerin doğruluğunun sağlanması amacıyla Merkezden gönderilen hata listelerinde hatalı olan (Adı, baba adı, ana adı, doğum tarihi, anne-baba bağı, evlenme, boşanma tarihleri) gibi bilgilerin dayanağına göre düzeltilmesi çalışmaları devam etmektedir.
                                                                        
YERLEŞİM YERİ BELGESİ :
Daha önce muhtarlar tarafından verilen “ikamet belgesi” yerine getirilen Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Müdürlüğümüze müracaat eden tüm vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde verilmektedir. Muhtarlarımızın da bu belgeyi bilgisayar sisteminden verebilmeleri için talepte bulunan Muhtarlarla ikili protokol anlaşması yapılıp şu ana kadar 62 merkez ve köy muhtarlarına şifre verilmiştir.
 
 
ADRES KAYIT SİSTEMİ İŞLEMLERİ :
Bu sistem vatandaşlarımızın adres kayıtlarının güncel olarak tutulmasını sağlayan bir sistemdir. Adres yerleşim yeri bildiriminde bulunmayan vatandaşlar ile Adres Beyan Formu (Form A)  ile Müdürlüğümüze müracaatlarında kayıtları bilgisayar ortamına kayıt yapılmaktadır. Adres değişikliğine ait işlemler Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği, Yönergesi ve Genelgeler doğrultusunda sürdürülmektedir.
 
İSTATİSTİKLER :
Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlem için alınan Nüfus İstatistiklerinin merkezden alınmasıyla 11.09.2008 gün ve 13357 sayılı genelge ile taşradan alınma işlemi durdurulmuştur.
 
DOSYALAMA SİSTEMİ :
Müdürlüğümüzce işlem yapılan vukuatlara ait bütün dayanak belgeleri yıllara ve türlerine göre tutanak ve ekler, her türlü dayanak belgesi ve yazışmalar, Kanunlar, genelgeler ve diğer belgelerin tamamı yıllarına göre düzenli bir şekilde dosyalanıp Arşivde düzenli olarak muhafaza edilmektedir.
 
KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ :
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 52 maddesi gereği Usul ve esasları Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzce tespit edilmek üzere Veri tabanındaki nüfus bilgilerine Adres paylaşım sistemi ve Kimlik Paylaşım Sistemi çerçevesinden kurumların paylaşımına açılmıştır. İlçemizde çoğu Kamu Kurum ve Kuruluşları Kimlik Paylaşım Sisteminden faydalanmaktadır.(Adliye, Belediye, Maliye gibi), Ayrıca İlçemiz Mahalle ve Köy muhtarları ile yapılan ikili anlaşma neticesi KPS’ ne ulaşmaları sağlanmıştır. 
 
VATANDAŞIN GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ VE DİĞER ÇALIŞMALAR :
Vatandaşın dairemizle ilgili günlük iş ve işlemlerine esas Doğum, Ölüm, Evlenme, Boşanma, Kayıt düzeltme ve diğer işlemleri, Sosyal yardımlaşma vakfının kömür ve diğer yardımların dağılımı,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Veraset ilamına esas Mahkemelere verilmek üzere nüfus kayıtları isteğinde yoğun bir talep vardır. Ancak Müdürlüğümüzün bu talep ve işlemleri Yasalar çerçevesinde süratli bir şekilde yerine getirmektedir.
Yine İlçemiz C. Başsavcılığı, Mahkeme Müzekkereleri, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Şefliği, Kadastro Müdürlüğü, Okullar ve Verasete esas Vatandaşlarımız tarafından istenilen nüfus kayıt örnekleri bilgisayar ortamında alınıp ilgililere verilmekte ve Makamlara sunulmaktadır.
 
DOĞUM:
Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesi baba soyadı ile tescil edilirler.
Bildirim Zorunluluğu ve Süresi:
Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde olayın olduğu yerin veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
Bildirim Şekli:
Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya doğumla ilgili resmi belge veya raporların aslı ile Türkçe’ye tercüme edilmiş örneklerinin, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri veya aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yeri gösteren belgeleri ve çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ile birlikte posta ile ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklerimize gönderilmesi suretiyle yapılabilir.
 
 
Ölüm İşlemleri:
Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü:
Ölüm olayının; ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmiyorsa cesedin bulunduğu, ölüm ulaşım aracı içinde meydana gelmişse, ölünün araçtan çıkarıldığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. 
Ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç on gün içinde, ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır. 
Ölüm tutanaklarına varsa nüfus cüzdanı da eklenir. Nüfus cüzdanı yoksa bu husus tutanağın ilgili alanında belirtilir. 
Ölüm, meydana geldiği yer ve koşullara bağlı olarak aşağıda belirtilen görevliler tarafından bildirilir: 
1. Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar, 
2. Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları, 
3. Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri, 
4. Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlik şubeleri, 
5. Doğal afetlerde mülkî idare amirlerince görevlendirilecek memurlar, 
6. Adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları, 
olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dış temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe ya da nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 
Kocası Ölen Kadın :
Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder. Yazılı talebi halinde dilerse bekarlık hanesine dönerek bekarlık soyadını alıp kapanmış olan nüfus kaydını canlandırabilir 
 
Evlenme İşlemleri
Yetki Sınırı:
Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. 
 
Boşanma İşlemleri
Kanunu Bekleme Süresi/Aile Kütüğü
Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır.
Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir. 
Kanuni Bekleme Süresinin Başlangıcı:
Medeni Kanunun boşanan kadın için öngördüğü 300 günlük bekleme süresi, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.
Boşanmanın Aile Kütüğüne Tescili
Mahkeme yazı işleri müdürü tarafından iki örnek olarak gönderilen boşanma kararı aile kütüklerine işlenir.