OSMANCIK İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU GÖREVLERİ,
MEVZUAT, İLGİLİ KURULUŞLAR ve BAŞVURU YOLLARI
 
 
Hukuki Dayanak :
 
     23 Kasım 2003 gün ve 25298 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun ek 6 ıncı maddesine yayınlanan yönetmeliği göre her il ve ilçede olduğu gibi ilçemizde de insan hakları kurulu oluşturulmuştur.

     Bu yönetmelikte insan hakları kurulunun amacı şöyle belirtilmektedir. “Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, illerde 'İl İnsan Hakları Kurulu' ile ilçelerde 'İlçe İnsan Hakları Kurulu'nun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.”
 
İlçe İnsan Hakları Kurulu Görevleri :

a) İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masası, İl Kurulu üyeleri ve İlçe Kurulları tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Kurulu, Kaymakamlık, İlçe Masası ve İlçe Kurulu üyeleri tarafından İlçe Kurulu gündemine getirilen konuları değerlendirmek,
b) İnsan hakları ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak,
c) İnsan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin valilik veya kaymakamlık makamına önerilerde bulunmak,
d) Her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
e) İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
f) Ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, ilçelerde İl Kuruluna, illerde Başkanlığa bildirmek ile görevlidir.

İnsan Hakları İhlali Başvuru Yolları :

1- Dilekçe ile veya Sözlü Olarak :
Osmancık Kaymakamlığı İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masasına (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne) şahsen dilekçe ile veya sözlü olarak yapılabilir.
2- İnsan Hakları Şikâyet Kutusu Aracılığı ile :
İnsan Hakları Şikâyet Kutusu'na şikâyetler yazılı olarak bırakılabilir.
3- Elektronik Posta ile;
osmancik@icisleri.gov.tr e-posta adresine şikâyette bulunulabilir.
4- Telefon veya Faks ile;
Kaymakamlığımızın aşağıdaki telefon ve faksı aracılı ile de şikâyette bulunulabilir.
Tel          : 0.364 611 24 93
Faks       : 0.364 611 42 11
İnsan Hakları İle İlgili Daha Ayrıntılı Bilgi, Başvuru Formu ve Kanun ve Yönetmelikler;
* İnsan Hakları Nedir?
* İnsan Hakları Mevzuatı (Kanun, Yönetmelikler ile Uluslararası Sözleşme ve Bildirgeler)
* İnsan Hakları Danışma Masası Başvuru Formu
* İnsan Hakları İle İlgili Başlıca Kuruluşlar ve Bilgi Kaynakları
 
N o t  :

İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvurularda; başvuru sahibinin açık adresinin belirtilmesi halinde yapılan işlemin safhaları veya sonucu hakkında en geç 30 gün içinde başvuru sahibine Kurul Başkanlığınca bilgi verilecektir. Uygun görüldüğünde şikayette bulunan kişi, ilçe insan hakları kurul tarafından sözlü olarak da dinlenebilmektedir.